Musik i Gryt
Musik i Gryt

Stadgar

 1. Syfte

  Föreningen Musik i Gryt ska verka för att tillgodose och utöka musikintresset i Gryt med omnejd genom berikande musikaliska arrangemang. Föreningens säte ska vara Gryt-Stjärnhov.

  För att fylla sitt syfte ska föreningen bl a

  • Arrangera Musikdagar i Gryt
  • Arrangera andra konserter och konsertresor under året
  • Arrangera introduktioner till musik och musiklyssnande
  • Verka för samarbete med studieförbund, övrigt föreningsliv och offentliga institutioner

 2. Medlemskap

  Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och ska erläggas inom den tid styrelsen fastlägger.

 3. Styrelse

  Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Styrelsen kan även inom sig utse vice ordförande och sekreterare.

  Första året väljs kassör och en ledamot på två år. Ordförande och två ledamöter väljs på ett år. Därefter väljs alla på två år.

  Styrelsen sammankallar på ordförandes initiativ eller på annan styrelsemedlems begäran. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 4. Årsmöte

  Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse ska ske genom utlysning på föreningens hemsida samt anslås på centralt belägen anslagstavla i Stjärnhov minst en månad före mötet.

  Samtidigt ska förslag till dagordning och de handlingar som ska behandlas finnas tillgängliga. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 10 av föreningens medlemmar så begär.

  Vid årsmötet gäller följande dagordning;

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera protokollet.
  3. Fastställande av röstlängd.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Val av ordförande.
  10. Val av kassör.
  11. Val av två revisorer och en suppleant.
  12. Val av valberedning – två personer.
  13. Val av konstnärlig ledare.
  14. Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året.
  15. Fastställande av medlemsavgift.
  16. Ev motioner.
  17. Övriga ärenden.

  Alla val sker med handuppräckning eller, om så begärs, med slutna valsedlar. Sittande ordförande har utslagsröst vid lika röstetal dock inte vid val av ordförande, då lotten avgör.

  Vid ombudsröstning får närvarande medlem endast ha en fullmakt.

 5. Föreningsmöte

  Föreningsmöte bör hållas inom en månad efter att Musikdagarna genomförts samt när så bedöms lämpligt efter årets övriga konserter. På dessa föreningsmöten sker utvärdering av årets verksamheter och initieras de kommande.

 6. Räkenskaper

  Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

 7. Stadgeändringar

  Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte, varvid två tredjedels majoritet krävs.

 8. Föreningens upphörande

  Beslut om föreningens upphörande fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska tillgångarna gå till att finansiera förskönandet av Gryts kyrka. Pengarna ska förvaltas av Gryts Daga församlings kyrkoråd.

Stadgarna antagna vid första årsmötet 13 mars 1996 och reviderade vid årsmötet 18 mars 2015 samt 23 mars 2019.

Årsmöte den 24 mars 2019

Närvarande:
4 personer enligt bifogad lista samt från styrelsen:
Peter Björkman, Barbro Berger, Barbara Martin, Jakob Zetterström, Catharina Clason.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Valdes Peter Björkman som ordförande samt Catharina Clason som sekreterare.
 2. Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bengt Nilsson.
 3. Fastställande av röstlängd. Utöver styrelsen var 4 personer närvarande.
 4. Dagordningen fastställdes.
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning diskuterades. Skall göras en ändring i stadgarna.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande. Musikfestivalen genomfördes enligt planer. Nytt för året var att en kyrkokonsert byttes mot en konsert i Rikssalen på Gripsholm Slott. Mycket uppskattat av publiken. Dock genomfördes ingen Brunnskonsert, ej heller någon julkonsert på Elghammar.
 7. Revisionsberättelsen föredrogs av Krister Nilsson. Kontanthanteringen bör utarbetas och skrivas under av 2 pers. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 8. Jakob Zetterström föredrog resultat och balansräkningen. Resultat 2018 + 69.052:- Budget för 2019 – 52.500:- kommer att balanseras. Skall upprättas ett swishkonto för Musik i Gryt samt införa kontokortsbetalning.
 9. Valberedningens förslag vid årsmötet föredrogs av Birgit Nordling. Till ordförande valdes Peter Björkman. Till kassör valdes Jakob Zetterström. Till övriga ledamöter valdes Barbara Martin, Barbro Berger, Catharina Clason samt nyval av Lennart Söderlund. Inga suppleanter. Revisorer Krister Nilsson samt Göran Lagerstedt. Revisorssuppleant Kjell Bernhardsson. Konstnärlig ledare Per Nyström. Valberedning Birgit Nordling och Bengt Nilsson.
 10. Peter Björkman presenterade verksamhetsplanen för 2019, samt berättade om programmet för Musikdagarna. Kommer att läggas ut på hemsidan. Per Nyström har idé om att engagera ungdomar från Musikaliska Akademien och ev. göra en konsert under hösten. All information om arrangemang kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Även på anslagstavlan i Stjärnhov.
 11. Fastställande av medlemsavgift. Kvarstår 200:- per år.
 12. Beslöts om stadgeändring rörande antal styrelseledamöter. Förslag på minst 5 ordinarie och max 8, inga suppleanter. Även gällande årsmötets stadgeenliga utlysande, förslag på att lägga ut på hemsidan samt med anslag på tavlan i Stjärnhov.
 13. Inga motioner förelåg.
 14. Övriga ärenden se punkt 12. Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör Föreningen var för sig.
 15. Årsmötet avslutades.