Musik i Gryt

Om Musik i Gryt

Medlemskap

Som medlem i Musik i Gryt stöder du konsertverksamheten, och får program och inbjudningar till föreningens evenemang. Bli medlem, eller förnya ditt medlemskap, genom att sätta in 200:- på föreningens plusgiro 834 44 82 - 8 (var noga med att ange namn och e-mailadress).

Artister

Zlata Chochieva är född 1985 i Moskva och gjorde orkesterdebut vid åtta års ålder med Mozarts Concerto K 453 i Moskvas Statskonservatorium stora sal. Hon blev internationellt först uppmärksammad för sina prisbelönta skivinspelningar med pianoverk av Chopin och Rachmaninov, har vunnit ett flertal internationella pianotävlingar, och har uppträtt med en rad nationella symfoni- och kammarorkestrar över hela Europa.
Läs mer här
Abigail Fenna, violast från London som nyligen utnämnts till det kanske mest prestigefyllda uppdraget man kan få som musiker; Principal Viola – dvs. första violast, vid Royal Philharmonic Orchestra – en av världens absolut främsta orkestrar. Hon har tidigare haft samma post i Bournemouth Symphony och Royal Liverpool Philharmonic, har som kammarmusiker samarbetat med Pinchas Zuckerman för konserter i New York och London, och uppträder regelbundet i Cadogan Halls konsertserier.
Eszter Haffner från Ungern är sedan 2002 professor i violin vid KUG musikuniversitet i Österrike, och sedan 2010 även vid kungliga danska musikakademin. Hon har också regelbundet gästundervisat på bl a Royal College i London, Liszt-akademin i Budapest och Sibeliusakademin i Helsingfors. Hennes instrument är "ex Hamma Segelmann"-violinen av Michelangelo Bergonzi från 1750, utlånad av Nationalbanken i Österrike.
Läs mer här
Clownen Manne är hyllad och återkommande pris- och medaljbelönad sedan mer än 40 år för sina föreställningar med drag av commedia dell'arte och cirkusclowneri. Han är även ordförande i IPA-Sweden, Barns rätt till lek.
Läs mer här
Dina Mansurova är en rysk violinist, bosatt i Sverige. Hon har studerat vid Petrzavodsks Statskonservatorium och tog sin masterexamen vid Malmö Musikaliska Akademi 2011. Dina frilansar i orkestrar som Malmös och Göteborgs symfoniorkestrar samt Sveriges Radios Symfoniorkester. Hon har vunnit priser vid flera internationella tävlingar och erhållit olika stipendier.
Ale Möller Trio leds av Sveriges bästa och mesta multimusikant, grammisnominerade Ale Möller. Med sig har han pianisten, multi-instrumentalisten och kompositören Mats Öberg, som kanske är mest känd som halva Mats & Morgan och har spelat med alla från Frank Zappa till Carola, samt Olle Linder, ännu en multiinstrumentalist från den svenska folkmusikens elitserie.
Läs mer här
Per Nyström gjorde sin solistdebut med Göteborgs Symfoniker 1994. Han var med och grundade Yggdrasilkvartetten, Sveriges genom tiderna mest internationellt kända och framgångsrika stråkkvartett, och har varit solocellist i Camerata Nordica samt konstnärlig ledare för Aurora Chamber Music. Per är nu solocellist vid Uppsala Kammarsolister och konstnärlig ledare för Musik i Gryt.
Läs mer här

Konsertlokaler

Gryts kyrka, idylliskt belägen i Gryts kyrkby, strax utanför Stjärnhov, tillhör Daga församling i domprosteriet i Strängnäs stift. De äldsta delarna av kyrkan är från 1100-talet. Omkring 1300 byggdes långhuset ut och sakristian tillkom. De vackra romanska valven är från 1400-talet. En runsten som upptäcktes som trappsten vid ingången, är rest vid nykyrkans västvägg. På väggen i den nedre delen av kyrkan hänger fyra långa processionsstavar i trä från den katolska tiden. Korets överkalkade valvmålningar från senare delen av 1500-talet, togs fram 1938.
Elghammar, en av de vackraste byggnaderna i Sörmland, ligger skönt belägen vid sjön Lockvattnet mellan Båven och Björnlunda. Säteriet köptes 1807 av fältmarskalk Curt von Stedingk, som lät uppföra det nuvarande slottet. Huvudbyggnaden är i empirstil, mittpartiet pryds av sex väldiga, joniska kolonner och kröns av en tympanongavel med ätten von Stedingks vapen. I slottets inre märks särskilt det stora vackra galleriet, som används vid musikfestivalen.
Grytsbergs Säteri med anor från 1699 ligger naturskönt på en kulle med utsikt över Kyrksjön. Säteriet har nyligen fått nya ägare, som nu låter genomföra en omfattande renovering, ny- och tillbyggnad. Golfen har utvidgats och andra aktiviteter planeras vidare.
Omslutet av Mälarens vatten höjer sig Gripsholms slotts rosa torn över småstadsidyllen Mariefred. Gripsholm är känt som Gustav Vasas slott. Han grundade slottet 1537. Här finner man en god del av Sveriges kungahistoria. Hertig Karls kammare från 1500-talet och Gustav IIIs teater från 1700-talet är några av höjdpunkterna. Slottet inrymmer även svenska statens porträttsamling.
Gryts hembygdsgård består av flera historiska hus, uppbyggda på traditionellt gårdsvis. Senast ditflyttat är Hässelbyhuset, från början en bagarstuga, som planeras inrymma en del av hembygdsföreningens museisamlingar samt fungera som läsarstuga. På hembygdsgården firas högtider varje år, och aktiviteter som bygdevandringar och hembygdsdagar utgår från gården.

Karta och boenden


Konsertlokaler

Boenden

Historik


Jakob Henriques, konstnärlig ledare 2003-2012

Musik i Gryt är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arrangerar konserter för alla. Musikens centrum är klassisk och ny kammarmusik framförd av professionella musiker. Konsertutbudet varieras med andra musikgenrer som familjekonserter, jazz, folkmusik, världsmusik och underhållningsmusik. Det konstnärliga målet är att skapa upplevelser som berör och roar. Föreningen har också målet att vara en engagerad och angelägen lokal aktör som i samspel med andra föreningar och institutioner skapar mervärde för boende och tillresande.

Föreningen kombinerar musik och andra konstformer som lyrik, konst och vackra kulturmiljöer till en helhetsupplevelse. Konserter och konsertresor kompletteras med introduktioner, programblad och hemsida. Ambitionen är att alla ska kunna ta till sig musiken som sin och känna sig hemma och välkomnade in i föreningens arrangemang och samvaro.

Musik i Gryt har en historia som sträcker sig längre än ett par decennier tillbaka i tiden. År 1993 startades verksamheten av Kjell Fagéus, då kammarmusiker och soloklarinettist i Kungliga Hovkapellet vid Operan i Stockholm och bosatt i Gryts prästgård i Stjärnhov, som en vision omkring den klassiska kammarmusiken i samspel med lyrik, konst, natur och kyrka, framförd av professionella musiker. Publiken strömmade till och kammarmusikföreningen Musik i Gryt bildades. Gryts kyrka blev samlingspunkten och det var också där som konserterna framfördes under Kristi Himmelfärdshelgens musikfestival. Genom särskilda introduktioner till konserterna ville man skapa intresse och förmedla kammarmusiken också till mer ovana lyssnare.

Efter hand vidgades uppdraget till att utöver framstående svenska musiker även engagera internationella artister. De vackra säterierna Grytsberg och Elghammar började, jämte kyrkan, att användas som konsertlokaler. Musikaliskt breddades repertoaren till att också omfatta genrer som jazz och folkmusik, även om kammarmusiken var och fortfarande är kärnan i Musik i Gryt.

De senaste åren har utvecklingen inom Musik i Gryt gått mot en allt större expansion. Fler konserter och konsertlokaler har tillkommit och artisterna som engageras utmärks av högsta dignitet inom den internationella musikvärlden.

Musik i Gryt har vid det här laget blivit en väl etablerad kulturinstitution i det sörmländska landskapet.

Styrelse

Peter Björkman, ordförande
betmerct@gmail.com
Jakob Zetterström, kassör
jakob.zetterstrom@hotmail.com
Barbara Martin, ledamot
barbara.martin@telia.com
Barbro Berger, ledamot
bb.sb.ullsta@telia.com
Catharina Clason, ledamot
clason.catharina@telia.com
Lennart Söderlund, ledamot
lennart.soderlund@me.com

Konstnärlig ledare: Per Nyström

Stadgar

 1. Syfte

  Föreningen Musik i Gryt ska verka för att tillgodose och utöka musikintresset i Gryt med omnejd genom berikande musikaliska arrangemang. Föreningens säte ska vara Gryt-Stjärnhov.

  För att fylla sitt syfte ska föreningen bl a

  • Arrangera Musikdagar i Gryt
  • Arrangera andra konserter och konsertresor under året
  • Arrangera introduktioner till musik och musiklyssnande
  • Verka för samarbete med studieförbund, övrigt föreningsliv och offentliga institutioner

 2. Medlemskap

  Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och ska erläggas inom den tid styrelsen fastlägger.

 3. Styrelse

  Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Styrelsen kan även inom sig utse vice ordförande och sekreterare.

  Första året väljs kassör och en ledamot på två år. Ordförande och två ledamöter väljs på ett år. Därefter väljs alla på två år.

  Styrelsen sammankallar på ordförandes initiativ eller på annan styrelsemedlems begäran. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 4. Årsmöte

  Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse ska ske genom utlysning på föreningens hemsida samt anslås på centralt belägen anslagstavla i Stjärnhov minst en månad före mötet.

  Samtidigt ska förslag till dagordning och de handlingar som ska behandlas finnas tillgängliga. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 10 av föreningens medlemmar så begär.

  Vid årsmötet gäller följande dagordning;

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av justeringsman att jämte mötesordförande justera protokollet.
  3. Fastställande av röstlängd.
  4. Fastställande av dagordning.
  5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  9. Val av ordförande.
  10. Val av kassör.
  11. Val av två revisorer och en suppleant.
  12. Val av valberedning – två personer.
  13. Val av konstnärlig ledare.
  14. Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året.
  15. Fastställande av medlemsavgift.
  16. Ev motioner.
  17. Övriga ärenden.

  Alla val sker med handuppräckning eller, om så begärs, med slutna valsedlar. Sittande ordförande har utslagsröst vid lika röstetal dock inte vid val av ordförande, då lotten avgör.

  Vid ombudsröstning får närvarande medlem endast ha en fullmakt.

 5. Föreningsmöte

  Föreningsmöte bör hållas inom en månad efter att Musikdagarna genomförts samt när så bedöms lämpligt efter årets övriga konserter. På dessa föreningsmöten sker utvärdering av årets verksamheter och initieras de kommande.

 6. Räkenskaper

  Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

 7. Stadgeändringar

  Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte, varvid två tredjedels majoritet krävs.

 8. Föreningens upphörande

  Beslut om föreningens upphörande fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande ska tillgångarna gå till att finansiera förskönandet av Gryts kyrka. Pengarna ska förvaltas av Gryts Daga församlings kyrkoråd.

Stadgarna antagna vid första årsmötet 13 mars 1996 och reviderade vid årsmötet 18 mars 2015 samt 23 mars 2019.

Årsmöte den 24 mars 2019

Närvarande:
4 personer enligt bifogad lista samt från styrelsen:
Peter Björkman, Barbro Berger, Barbara Martin, Jakob Zetterström, Catharina Clason.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Valdes Peter Björkman som ordförande samt Catharina Clason som sekreterare.
 2. Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bengt Nilsson.
 3. Fastställande av röstlängd. Utöver styrelsen var 4 personer närvarande.
 4. Dagordningen fastställdes.
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning diskuterades. Skall göras en ändring i stadgarna.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande. Musikfestivalen genomfördes enligt planer. Nytt för året var att en kyrkokonsert byttes mot en konsert i Rikssalen på Gripsholm Slott. Mycket uppskattat av publiken. Dock genomfördes ingen Brunnskonsert, ej heller någon julkonsert på Elghammar.
 7. Revisionsberättelsen föredrogs av Krister Nilsson. Kontanthanteringen bör utarbetas och skrivas under av 2 pers. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 8. Jakob Zetterström föredrog resultat och balansräkningen. Resultat 2018 + 69.052:- Budget för 2019 – 52.500:- kommer att balanseras. Skall upprättas ett swishkonto för Musik i Gryt samt införa kontokortsbetalning.
 9. Valberedningens förslag vid årsmötet föredrogs av Birgit Nordling. Till ordförande valdes Peter Björkman. Till kassör valdes Jakob Zetterström. Till övriga ledamöter valdes Barbara Martin, Barbro Berger, Catharina Clason samt nyval av Lennart Söderlund. Inga suppleanter. Revisorer Krister Nilsson samt Göran Lagerstedt. Revisorssuppleant Kjell Bernhardsson. Konstnärlig ledare Per Nyström. Valberedning Birgit Nordling och Bengt Nilsson.
 10. Peter Björkman presenterade verksamhetsplanen för 2019, samt berättade om programmet för Musikdagarna. Kommer att läggas ut på hemsidan. Per Nyström har idé om att engagera ungdomar från Musikaliska Akademien och ev. göra en konsert under hösten. All information om arrangemang kommer att läggas ut på hemsidan efterhand. Även på anslagstavlan i Stjärnhov.
 11. Fastställande av medlemsavgift. Kvarstår 200:- per år.
 12. Beslöts om stadgeändring rörande antal styrelseledamöter. Förslag på minst 5 ordinarie och max 8, inga suppleanter. Även gällande årsmötets stadgeenliga utlysande, förslag på att lägga ut på hemsidan samt med anslag på tavlan i Stjärnhov.
 13. Inga motioner förelåg.
 14. Övriga ärenden se punkt 12. Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör Föreningen var för sig.
 15. Årsmötet avslutades.